Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Piotr Urbaniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy ul. Świebodzka 5, 50-046 Wrocław, pokój 212, odbędzie się pierwsza licytacja garażu położonego przy Łomnicka 18A, 54-061 Wrocław , dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00345425/5.
Opis nieruchomości:
Licytacja udziału 315/10000 w prawie współwłasności do nieruchomości – jako prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 30 w garażu wielostanowiskowym położonym na kondygnacji podziemnej (-1) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Łomnickiej nr 18A we Wrocławiu. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej, powierzchnia garażu wielostanowiskowego wynosi 797,47m2, na którą składa się 31 miejsc postojowych, a udział w prawie współwłasności do nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, nie służące do wyłącznego użytku właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych wynosi 1 174/10 000 (tj. 11/74%). Miejsce postojowe będące przedmiotem egzekucji ma wymiary 3m x 6m, umożliwia parkowanie pojazdom samochodowym, jest oznaczone linią namalowaną na posadce z numerem „30”, a w narożnikach tego miejsca znajdują się betonowe słupy. Budynek z przedmiotowym lokalem znajduje się w granicach działki ewidencyjnej nr 14/1, AM-6 o pow. 0,7224 ha, obręb Stabłowice we Wrocławiu, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00231415/0, posiadającej dostęp do drogi publicznej, przez służebność gruntową na nieruchomości sąsiedniej. Budynek wielokondygnacyjny z garażem wielostanowiskowym powstał w 2012r.

Suma oszacowania wynosi 19 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 900,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 36 1020 5226 0000 6202 0476 9016 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (ujawnienie na koncie komornika w pt. 14-10-2022r.).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
10.10.2022 11:00 – 11:20

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

W przypadku braku udostępnienia lokalu komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego, można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu Piotra Urbaniaka ul. Mosiężna 10/2 we Wrocławiu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Urbaniak

 

 

Cena wywołania: 14250 zł
Data licytacji: 2022-10-17